Paragrafen

Paragraaf 1: Wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Paragraaf 1: Wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken is samen met het wijk- en dorpwethouderschap een waardevolle werkwijze. Hiermee verbinden we de gemeentelijke programma’s met de specifieke opgaven in wijken en dorpen en initiatieven van bewoners. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners. Het Programmabureau Wijkvernieuwing en Gebiedsgericht werken zet in op de wijk- en dorpsontwikkeling als basis. Voor een aantal wijken hebben we extra aandacht met de intensivering van de wijkvernieuwing.

Intensivering wijkvernieuwing
Wijk- en dorpsvernieuwing is één van de meest urgente opgaven in onze gemeente. De sociaaleconomische achterstand in met name het noordelijk deel van de stad, de samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad, de energietransitie en de versterkingsopgave zijn belangrijke aanleidingen om aan de slag te gaan in deze gebieden, zoals ook in de omgevingsvisie en het coalitieakkoord geschetst. Onze cijfers laten zien dat ook in Groningen niet alle wijken evenredig profiteerden van de gunstige economische omstandigheden de laatste jaren: De kloof tussen wijken met relatief veel draagkracht en de kwetsbaarder wijken wordt zelfs groter. Deze twee gezichten van onze gemeente willen we dichter bij elkaar brengen. Hiervoor zijn forse investeringen nodig, op alle facetten die van invloed zijn op de persoonlijke kwaliteit van leven van onze inwoners. Daarbij is een sterke verbinding tussen ruimtelijke ingrepen en sociale programma’s cruciaal.

Democratische vernieuwing
We werken intensief samen met bewoners aan de wijk- en dorpsagenda’s. Zo investeren we in een beter en democratischer proces waarin we de verschillende belangen vroegtijdig op tafel krijgen en een plek geven. We werken continu aan nieuwe vormen van samenwerking met én tussen bewoners om de (wijk- en dorps) democratie te versterken en het vertrouwen in de overheid en elkaar te versterken. We investeren daarbij in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt, wijk of dorp, maar ook op stedelijke schaal.

In deze paragraaf benoemen we per gebied de opgaven voor onze wijken en dorpen en formuleren op basis hiervan de resultaten en activiteiten van het gebiedsprogramma die we willen bereiken. De uitvoeringsprogramma’s van de wijkvernieuwing zijn in de relevante beleidsnota's te vinden. De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Deelprogramma 4.2: College en Raad en wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken .

Deze paragraaf bestaat uit de volgende gebieden:

 • Centrum
 • Oude Wijken
 • Zuid
 • Oost
 • West
 • Haren
 • Ten Boer

Doelen paragraaf 1 wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

 • Met de paragraaf wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken hebben we de ambitie verbindingen binnen wijken te leggen, en in te spelen op de eigenheid van wijken en dorpen;
 • Elke wijk heeft continue aandacht nodig. We werken daarom aan een duurzame wijkontwikkeling in de brede zin: een integrale benadering waarin alle thema’s die van belang zijn, samenkomen in het gebiedsprogramma;
 • Een stevige inzet voor alle kwetsbare wijken binnen onze gemeente is noodzakelijk. Daarom verbreden en intensiveren we de wijkvernieuwing naar andere wijken binnen onze gemeente die het nodig hebben, en waar kansen liggen om wijkvernieuwing, -ontwikkeling en energietransitie hand in hand te laten gaan;
 • De gebiedsteams, de wijkwethouders en de dorpswethouders zijn de spil in de wijk en het dorp. Zij zijn de verbindende schakel tussen de gemeente en de wijken en dorpen en jagen aan dat de gemeentelijke organisatie steeds meer gebiedsgericht gaat werken;
 • We streven naar een duurzame democratische vernieuwing en een integrale gebiedsgerichte manier van werken in alle wijken en dorpen. De gebiedsteams ondersteunen de beweging naar meer zeggenschap voor de bewoners in wijk, dorp of gebied.

Resultaten en Activiteiten

Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

We informeren bewoners over actuele ontwikkelingen en projecten

 • We versturen voor alle zeven gebieden een wekelijkse nieuwsbrief;
 • We lichten voorbeelden van gebiedsgericht werken uit op de Nieuwspagina in de Gezinsbode, Noorderkrant en het Harener Weekblad.

Met onze wijkkompassen ontsluiten we per wijk een schat aan informatie op basis van 250 indicatoren. Hiermee brengen we verschillen tussen wijken duidelijk in beeld, als basis voor onze inzet.

 • We actualiseren de wijkkompassen om het jaar op basis van nieuwe kennis, tweejaarlijkse enquêtes en andere onderzoeksresultaten. De laatste wijkenquête uit 2020 leverde een respons op van ruim 23.000 bewoners.

We willen inwoners meer zeggenschap geven en afspraken maken wanneer op welke wijze inwoners betrokken worden bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid.

 • Uitvoeren Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie
 • Opstellen participatieverordening

We willen dat iedereen die mee wil doen, kan meedoen. Bij participatie gaat het zowel om online en offline participatiemogelijkheden voor bepaalde doelgroepen.

 • Doorontwikkeling online participatieplatform De Stem van Groningen
 • Evalueren Raad van Kinderen i.s.m. VNG pilot ‘Democratie en Jongeren’

We werken toe naar een ‘open begroting’, waarin de gebiedsgerichte inzet inzichtelijk is op wijk- en dorpsniveau. Dat vergemakkelijkt het gesprek tussen bewoners onderling én met de gemeente over keuzes per gebied. 

 • Uitvoeren pilot Omgekeerde Right to Challenge in één wijk en op enkele thema’s

Goede participatie staat en valt met het participatieontwerp en de vaardigheden van medewerkers om dit goed uit te voeren. Dit vraagt iets van onze organisatie (zie ook paragraaf 9: bedrijfsvoering).

 • Doorontwikkeling Factor C naar Factor P
 • Testen met de Participatiegarage
 • Ontwikkelen leeraanbod democratische vernieuwing en participatie
 • Doorontwikkeling participatiewerkboek

De Regio Deal Groningen-Noord biedt een impuls aan zeven wijken, waarvan Selwerd en Indische Buurt/De Hoogte reeds golden als wijkvernieuwingswijk. Dit houdt in dat de lopende aanpak in deze twee wijken wordt geïntensiveerd, verbreed en versneld. De aanpak van de Groninger wijkvernieuwing wordt daarnaast verbreed naar Vinkhuizen, Tuinwijk, Paddepoel, Professorenbuurt en de Oosterparkwijk.

 • Projecten van de Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing 2021 uitvoeren;
 • Projecten van de Uitvoeringsagenda Regiodeal 2021 uitvoeren.

Vanuit het Nationaal Programma Groningen geven we een impuls aan Beijum en Lewenborg. Hiermee wordt de lopende wijkvernieuwing in Beijum verbreed, geïntensiveerd en versneld en wordt de wijk Lewenborg nieuw onderdeel van de wijkaanpak.

 • Projecten van de Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing 2021 uitvoeren, als onderdeel van het Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen.

Met WIJS bevorderen we het samenleven tussen studenten en andere bewoners.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23