Overzichten

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunten begroting

Financiële uitgangpunten begroting 2022

Nominale ontwikkelingen (stijging lonen en prijzen)

  1. Nominale compensatie 2022

1,48%

  1. Tarief stijgingspercentage 2022

1,80%

Rente

  1. Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen

0,75%

  1. Rente omslag percentage (ROP)

1,50%

  1. Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex)

1,52%

  1. Rente percentage kasgeldleningen en rekening courant faciliteit

0,00%

  1. Rente percentage tegoedpositie derden (credit%)

0,00%

  1. Rente percentage schuldpositie derden (debet%)

Afhankelijk van risicoprofiel derden

Nominale ontwikkelingen
De nominale ontwikkelingen geven weer wat de verwachte stijging van de lonen en de prijzen is.

1. Nominale compensatie 2022

Nominale compensatie 20 22

Percentage

Factor

Percentage

Loon

1,50%

80%

1,20%

Prijs

1,40%

20%

0,28%

Totaal

1,48%

Loonontwikkeling

In de begroting 2022 gaan wij uit van een CAO-ontwikkeling van 1,50 procent, bestaande uit een doorwerking van 0,50 procent van de verwachte nieuwe CAO per 2021 en een raming van 1,00 procent voor een nieuwe CAO per 2022.
De verwachte stijging van de sociale lasten hebben wij geraamd op 1,00 procent. Het ABP heeft al aangegeven dat de pensioenpremies voor de werkgever zullen stijgen met zeker 0,5 procent. Vanwege de onzekerheid gaan wij in deze begroting uit van 0,75 procent. Ook verwachten wij een stijging van de overige premies van 0,25 procent. Omdat de omvang van de stijging van de pensioenpremie onzeker is nemen wij hiervoor een risico op.
De uitwerking van de eenmalige uitkering en de thuiswerkvergoeding in 2021 hebben we in afwachting van de verdere uitwerking voorlopig gesteld op afgerond 1,0 procent. Omdat we deze in de nacalculatie 2020 structureel verwerken, ramen wij die in 2022 weer terug.
De totale loonontwikkeling komt daarmee voor 2022 uit op 1,50 procent.

Prijsontwikkeling
De prijsontwikkeling is gebaseerd op de cijfers van prijsmutatie materiële overheidsconsumptie. Voor 2022 houden we conform de informatie van het Centraal Economisch Plan (CEP) rekening met een prijsontwikkeling van 1,40 % procent.
De nominale compensatie voor loon- en prijsontwikkeling leidt voor 2022 tot een gecorrigeerd gemiddelde van 1,48 procent.

Loon- en prijsontwikkeling 2023-2025
Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 hanteren wij de cijfers van het CEP (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) voor de schatting van de loonontwikkeling. Deze mutaties zijn respectievelijk 2,00 procent, 1,80 procent en 2,10 procent.
De prijsontwikkeling ramen wij voor de jaren 2023 tot en met 2025 op jaarlijks 1,50 procent.
De totale nominale compensatie hebben wij voor de jaren 2023, 2024 en 2025 bepaald op respectievelijk 1,90 procent, 1,74 procent en 1,98 procent.

2. Tarief stijgingspercentage 2022

De tarieven (waaronder de OZB) worden aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage 2022 is zonder nacalculatie 1,48 procent. Dit percentage gecorrigeerd met de nacalculaties over 2020 (0,04 procent) en 2021 (0,28 procent) komt uit op 1,80 procent.

Stijging tarieven

 20 22

totaal

Tariefstijging 2022

1,48%

Nacalculatie 2020

0,04%

Nacalculatie 2021

0,28%

Totaal tariefstijging 2022

1,80%

Rente

3.  Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen

In voorgaande jaren gingen wij uit van leningen met een looptijd van 20 jaar.
Voor 2022 zullen wij ook weer uitgaan van de verwachte tarieven voor leningen met een looptijd van 20 jaar. Het aantrekken van langer lopende leningen zorgt voor stabiliteit in de leningenportefeuille en sluit goed aan bij het karakter van de te financieren activa.

De daling van de lange rente is in 2019 ingezet. Inmiddels is de rente gedaald tot 0,30% (20 jaar rente swap per medio juli 2021). De risico opslagen voor de lagere overheden bedragen 0,20% voor een twintig jarige lening. In onze rentevisie gaan wij voor het komende jaar uit van constante rentetarieven op het huidige niveau. Vanwege de onzekerheid in  de markt hanteren wij wel een onzekerheidsmarge en gaan wij uit van een 20-jaars rente van 0,75% in 2022 en verder. Deze verwachting is doorgerekend voor de komende vier jaren. De rente-effecten zijn in het meerjarenbeeld verwerkt.

4. Rente omslag percentage (ROP)

Het rente-omslagpercentage (ROP) voor 2022 is 1,50%. Dit is 0,20% lager ten opzichte van de begroting 2021.
Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door oude dure leningen die kunnen worden afgelost.

5. Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex)
Voor het vaststellen van de rekenrente voor het grondbedrijf (Grex rente) gelden aanvullende regels. Rekening houdend met deze regels hanteren wij een rentetarief voor het grondbedrijf van 1,52 % (begroting 2021: 1,81 %). Dit percentage is berekend aan de hand van de werkelijke rentelasten en de verwachte verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen per 1 januari 2022.

6. Rente percentage kasgeldleningen en rekening courant faciliteit
De actuele korte rente is negatief. Bij het aantrekken van kasgeld kan de gemeente op dit moment voor percentages lenen die negatief zijn, waardoor over aangetrokken geld rente wordt ontvangen. Voor kort geld (kasgeld en rekening courant) gaan wij in de prognoses echter uit van 0%.

7. Rente percentage tegoedpositie derden (credit%) / 8. Rente percentage schuldpositie derden (debet%)
Voor rente op kort geld aan derden is het marktpercentage de basis. Sinds 2017 geldt een debet percentage van 1-maands Euribor plus 0,75%. Het credit percentage is 0%. Op basis van de gehanteerde uitgangspunten komen we voor 2022 uit op gecalculeerde standaard rentepercentages voor derden van 0,20% (debet) en 0,00 % credit.

Bij het verstrekken van leningen aan derden is verder het risicoprofiel van de geldnemer van belang. Wij zijn verder genoodzaakt rekening te houden met het feit dat bij het niet hanteren van een marktconform percentage sprake kan zijn van staatssteun. Hierdoor kan er voor bepaalde geldnemers sprake zijn van rentepercentages die afwijken van de standaardpercentages.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23