Financiële positie

Emu saldo

Emu saldo

 

T-1

T

T+1

2021

2022

2023

Omschrijving

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

(Bedragen x 1.000 euro)

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-26.602

192

6.381

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

39.566

68.119

52.224

3.

Mutatie voorzieningen

-6.568

-3.890

-2.570

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

12.333

3.374

15.905

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

 Berekend EMU-saldo

-85.069

-75.191

-64.318

 
Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het begrotingssaldo in baten-/lastentermen bedraagt 0 euro, maar excl. de mutaties in de reserves is dit 0,2 miljoen euro positief. Daarnaast nemen onze (im)materiële vaste activa met 68,1 miljoen euro toe en investeren we per saldo 3,4 miljoen euro in onze grondexploitaties. Tot slot zijn er uitgaven van 3,9 miljoen euro die we rechtstreeks ten laste brengen van de voorzieningen. Daarmee komt het EMU-saldo van de gemeente Groningen voor 2022 uit op 75,2 miljoen euro negatief.  

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23