Financiële positie

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele baten

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Toelichting

01.2 Mobiliteit

Parkeergarage Leonard Springerlaan

2.000

De parkeergarage aan de Leonard Springerlaan is gemeentelijk eigendom. Door deze parkeergarage te verkopen, kan een eenmalige opbrengst worden gerealiseerd van naar verwachting 2 miljoen euro in 2022. 

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve ESF

340

Voor uitvoering van het ESF-werkprogramma wordt in 2022 340 duizend euro uit deze reserve gehaald.

03.2 Onderwijs

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

133

215

250

294

Betreft de onttrekking uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

2.699

4.219

4.833

5.629

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.2.

03.4 Sport en bewegen

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

103

156

178

205

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.2.

03.5 Cultuur

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

1.639

2.586

2.965

3.460

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.2.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Bovenwijkse voorzieningen
 2020-2022

673

Ter dekking van bovenwijkse voorzieningen wordt in 2022 een bedrag 673 duizend euro uit de algemene bestemmingsreserve onttrokken.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Dekking vrijval herindelingsbudget

1.644

Vanuit het gemeentefonds wordt over een periode van vijf jaar (2008-2022) een vergoeding ontvangen voor kosten gerelateerd aan de herindeling. Het programma Herindeling is in 2019 beëindigd. Het verwachte overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Inzet weerstandsvermogen
 risico Meerstad

1.782

We streven aan het eind van de coalitieperiode naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. We zetten daartoe een deel van het weerstandsvermogen in. In 2022 is de inzet van het weerstandsvermogen 1,782 miljoen euro.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Onttrekking reserve claim
 werkzaamheden zuidelijke ringweg

426

103

103

In de algemene bestemmingsreserve is een bedrag 632 duizend euro gereserveerd voor de extra kosten voor kabels en leidingen als gevolg van de verlegging riolering in verband met Aanpak Ring Zuid. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 worden deze kosten ad 103 duizend euro per jaar gedekt uit deze reserve. Het restant ad 323 duizend euro kan in 2022 ten gunste van de algemene middelen vrijvallen.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Onttrekking AR: Dekking knelpunten uit weerstandsvermogen

6.725

30

Er wordt gestreefd naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op de grote opgave accepteren we voor de kortere termijn een ratio van minimaal 0,8. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. De komende jaren zetten we een deel van het weerstandsvermogen in. 

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Saldo financieel perspectief
via Algemene Reserve (BGR21)

1.946

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2022 resulteert dit in een overschot van 2,486 miljoen euro, over 2023 is er een tekort van 1,946 miljoen en voor 2024 verwachten we een overschot van 5,133 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Saldo financieel perspectief
via Algemene Reserve (BGR22)

2.883

2.320

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2022 resulteert dit in een overschot van 122 duizend euro. 2023 resulteert in een tekort van 2,883 miljoen euro, over 2024 is er een tekort van 2,320 miljoen euro en voor 2025 verwachten we een overschot van 6,789 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve..

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Strategische eigendommen
 en verwervingen

2.500

2.500

2.500

2.500

Bij de dekkingsmogelijkheden houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen vrij die zijn bestemd voor investeringen door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Subsidies

1.000

1.000

Voor innovatieve doelen en ambities is op veel thema’s EU geld beschikbaar. Op dit moment hebben we onze inzet op het daadwerkelijk schrijven van Europese projecten ad hoc geregeld via de capaciteit van verschillende programma’s. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een woondeal met de rijksoverheid gesloten. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit een speciaal fonds. Door middel van deze maatregel willen we een team vormen om gestructureerd subsidies binnen te halen en te verantwoorden. Het gaat om 1,0 miljoen euro voor de jaren 2021 t/m 2023.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Subsidies projecten

4.429

In 2020 is 7,14 miljoen euro ontvangen voor de Regiodeal Groningen Noord. Voor de projecten programma Aardgasvrije Wijken (PAW), Regiodeal en Energiearmoede is hiervan in 2022 nog 4,429 miljoen euro beschikbaar.

04.3 Alg inkomsten en post onvoorzien

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

04.3 Alg inkomsten en post onvoorzien

Jeugdhulp

3.937

In de septembercirculaire 2020 is voor Jeugdhulp incidenteel 3,937 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze wordt in 2022 ontvangen.

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Opbrengst verkoop pand Peizerweg

1.863

De verkoopopbrengst van het pand aan de Peizerweg wordt aan de reserve kapitaallasten toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten nieuwbouw Bornholmstraat.

Divers

Overige incidentele onttrekkingen

217

85

30

30

Totaal incidentele baten

32.015

15.723

15.042

12.118

 

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele lasten

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Toelichting

01.2 Mobiliteit

Stationsgebied SIF, verlaging fasering

-1.000

01.2 Mobiliteit

Incidentele meeropbrengst Parkeerbedrijf

-1.250

We verwachten in 2022 een incidentele meeropbrengst van 1,25 miljoen bij het Parkeerbedrijf. Dit voordeel ontstaat door de lage rentestanden en tariefeffecten.

01.3 Wonen

Energie

1.150

Uw raad heeft vastgesteld dat de gemeente een grotere rol moet hebben van medefinancier en mede-investeerder, naast Rijk, corporaties, particulieren en bedrijfsleven. De gemeente zou ook een rol moeten hebben in de door de raad vastgestelde ambitie dat Groningen CO2-neutraal is in 2035. We zetten daarom in op verschillende onderdelen. Zo maken we wijkenergieplannen in opdracht van het Rijk in de transitie naar aardgasloze wijken, zonder dat daar op dit moment nog middelen tegenover staan.  We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie, naast onze eigen inzet stelt ook het Rijk hiervoor middelen beschikbaar. We zetten middelen in voor het Windplatform en het Masterplan energie-landschap Meerstad Noord.
De omzetting van leningen aan WarmteStad naar inbreng eigen vermogen, leidt tot een verschuiving van rentelasten van WarmteStad. Dit is eerder gemeld aan uw raad. De structurele consequenties zijn 100 duizend euro. Daarnaast gaat het om toevoegingen aan het weerstandsvermogen gerelateerd aan de financiering van investeringen om in te spelen op WKO -ontwikkelingen.

01.3 Wonen

Implementatie omgevingswet

1.133

We hebben in 2017 afgesproken om jaarlijks te bekijken wat de bijstelling van de financiële middelen moet zijn. De Omgevingswet (Ow) treedt vooralsnog in werking op 1 januari 2022. Er zijn landelijk nog diverse knelpunten, waarvan de invoeringskosten en de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) de 2 belangrijkste zijn. Deze knelpunten hebben ertoe geleid dat er uitstel van de invoering van de Ow is tot 1 juli 2022. Het jaar 2022 zal een transitiejaar worden. Na de invoering van de Ow houdt het nog niet op. De focus voor de invoeringsdatum ligt op datgene wat echt moet. Het landelijke gedeelte van het DSO voorziet nog slechts in een beperkte basis, die in de loop van de jaren uitgebreid zal worden. Voor de gemeente zullen nieuwe werkwijzen, nieuwe werkprocessen erin geslepen moeten worden. In 2022 is hiervoor incidenteel 1,13 miljoen euro nodig.

02.2 Veiligheid

Veiligheidsregio Groningen – pensioenvoorziening

1.149

1.149

677

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen. Op basis van de wet- en regelgeving dient dit eigen vermogen te worden weggewerkt. Er is 1,149 miljoen euro beschikbaar in 2021 t/m 2023 en 677 duizend euro in 2024.

03.2 Onderwijs

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

131

175

240

286

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.2 Onderwijs

Toevoeging reserve kapitaallasten
: nieuwbouw VMBO

2.145

Om deze reserve op peil te houden wordt de verwachte verkoopopbrengst van het voormalige schoolgebouw aan de Travertijnstraat ad 2,145 miljoen euro in 2025 aan deze reserve toegevoegd.

03.2 Onderwijs

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting

1.667

2.450

2.690

1.027

Toevoegingen aan deze reserve zijn bedoeld voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen. De hoogte wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

2.810

3.606

4.352

5.214

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.2.

04.3 Alg inkomsten en post onvoorzien

Jeugdhulp

3.937

In de septembercirculaire 2020 is voor Jeugdhulp incidenteel 3,937 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze wordt in 2022 ontvangen.

03.4 Sport en bewegen

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

112

139

165

195

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.2.

03.5 Cultuur

Egalisatiereserve Instellingen
 i.v.m. concernaccres

1.691

2.186

2.652

3.188

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.2.

03.5 Cultuur

Nul scenario Oosterpoort

-6.000

In de eerste fase van het vooronderzoek naar een nieuwe Oosterpoort (2018) is in beeld gebracht wat de kosten zijn voor renovatie van de Oosterpoort uitgaande van de huidige bedrijfsvoering en programmering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn geactualiseerd en hanteren we als nul- scenario. De stichtingskosten zijn berekend in een bandbreedte van 124 tot 160 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige situatie leidt dit tot een jaarlijkse stijging van circa 6 tot 8,5 miljoen euro. In de uitkomsten is geen rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor de marktpositie als gevolg van voortzetting in de huidige vorm in plaats van nieuwbouw. We stellen 6 miljoen euro vanaf 2025 structureel beschikbaar. Eenzelfde bedrag valt jaarlijks vanaf 2025 vrij tot op het moment van gereedkomen van het nieuwe muziekcentrum. 

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

2.150

Gebiedsgericht werken is een politiek speerpunt en bestuurlijk en maatschappelijk wenselijk burgerbetrokkenheid en zeggenschap bij gemeentelijk beleid te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast jagen we hiermee een integrale gemeentelijke aanpak van opgaven in wijken aan. Voor de uitvoering van de programma's stellen we extra middelen beschikbaar. Voor de jaren 2019 t/m 2022 is 2,150 miljoen euro beschikbaar gesteld.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Overige toevoegingen AR

801

761

761

761

Betreft diverse kleinere onttrekkingen.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Transitie outsourcing ICT

2.478

2.478

2.626

De procedure voor het outsourcen van onze ICT heeft op 5 juli 2018 geleid tot de selectie voor het definitief gunnen van de opdracht. Uitkomst is dat de businesscase over de totale looptijd van het contract wordt gerealiseerd voor wat betreft de uitbesteding van de generieke ICT. Hier was voorfinanciering voor nodig om met name incidentele transitiekosten in 2019 en 2020 van respectievelijk 9,8 miljoen euro en 260 duizend euro. In de jaren 2021 tot en met 2024 wordt deze voorfinanciering weer ingelost door de structurele besparing op de ICT.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Vrijval herindelingsbudget
 t.b.v. weerstandsvermogen

1.644

Vanuit het gemeentefonds wordt over een periode van vijf jaar (2008-2022) een vergoeding ontvangen voor kosten gerelateerd aan de herindeling. Het programma Herindeling is in 2019 beëindigd. Het verwachte overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

In 2018 is een start gemaakt met een nieuwe vorm van wijkvernieuwing (“wijkvernieuwing 3.0”) voor de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en Indische buurt/De Hoogte en een mogelijke verbreding naar Vinkhuizen, Paddepoel (motie Raad) en eventueel Lewenborg . Doelstelling is om toe te werken naar een eigentijdse innovatieve wijkverbeteringsaanpak die een stevige financiële gemeentelijke inbreng vergt. De inzet is gericht op fysieke investeringen in de wijk (openbare ruimte, woonomgeving, inclusief klimaatadaptatie) en gelijktijdige investeringen op sociaal-maatschappelijk vlak en de plankosten (inclusief programmaleiding wijkvernieuwing). De hiervoor genoemde energietransitie geldt als belangrijke motor voor de wijkvernieuwing. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is jaarlijks 4,0 miljoen euro beschikbaar.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Subsidies projecten

4.429

In 2020 is 7,14 miljoen euro ontvangen voor de Regiodeal Groningen Noord. Voor de projecten Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), Regiodeal en Energiearmoede is hiervan in 2022 nog 4,429 miljoen euro beschikbaar.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Aanvulling weerstandsvermogen

1.844

8.923

1.847

1.847

We streven naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1.0. Om het weerstandsvermogen te versterken wordt het weerstandsvermogen in 2022 aangevuld met 1,8 miljoen euro, in 2023 met 8,9 miljoen euro en in 2024 en 2025 wederom met 1,8 miljoen euro.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Saldo financieel perspectief
via Algemene Reserve (BGR21)

2.486

5.133

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2022 resulteert dit in een overschot van 2,486 miljoen euro, over 2023 is er een tekort van 1,946 miljoen en voor 2024 verwachten we een overschot van 5,133 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER.

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werkenn

Saldo financieel perspectief
 via Algemene Reserve (BGR22)

122

6.789

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2022 resulteert dit in een overschot van 122 duizend euro. 2023 resulteert in een tekort van 2,883 miljoen euro, over 2024 is er een tekort van 2,320 miljoen euro en voor 2025 verwachten we een overschot van 6,789 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve.

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Migratie E-suite

1.700

326

Voor de migratie e-Suite en BurgerZaken Modules is voor 2022 incidenteel 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld en voor 2023 een bedrag van 326 duizend euro.

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Toevoeging reserve kapitaallasten

1.193

1.863

-111

Om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken wordt in 2022 een bedrag van 1,193 miljoen euro aan deze reserve toegevoegd: 799 duizend euro ten behoeve van het Stadhuis en 394 duizend voor Groene Wei. In 2024 wordt de verwachte verkoopopbrengst van het pand aan de Peizerweg aan deze reserve toegevoegd ten behoeve van de nieuwbouw voor Iederz.

Divers

Overige incidentele toevoegingen

30

30

30

30

Totaal incidentele lasten

37.175

21.223

23.036

15.371

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23