Paragrafen

Paragraaf 2: Duurzaamheid

Paragraaf 2: Duurzaamheid

De opwarming van de aarde is wereldwijd merkbaar. De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet eerder voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar. Daarbij dreigen sommige aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals het stijgen van de zeespiegel. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich opmaken voor fors grotere weersextremen. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog mogelijk is de gemiddelde temperatuur op aarde hooguit 1,5 graad te laten stijgen.

In deze paragraaf geven we aan wat de doelstellingen zijn voor het programma Groningen Geeft Energie en hoe we in 2022 via meerdere sporen bijdrage leveren in het aanpakken van de klimaatcrisis.

Doelen paragraaf 2: Duurzaamheid

Gemeente Groningen CO2-neutraal in 2035 (volgens de uitgangspunten van de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 uit 2018).

Relevante ontwikkelingen

Met de CO 2 monitor houden we doorlopend in beeld hoe we vorderen met onze doelstelling CO 2 -neutraal in 2035. De CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van fossiele energie op het grondgebied van de gemeente Groningen bedraagt 1.226 kiloton in 2019. Circa 28% van de uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van fossiele energie in woningen, 26% door fossiele brandstoffen in de mobiliteit en 44% door het fossiele energiegebruik van bedrijven en instellingen. Daarnaast staan de indicatoren voor woningen vanuit het programma Energie vermeld in deelprogramma 1.3: Wonen .

Klimaatakkoord

Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met nieuwe taken. Dit leidt tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. In zijn onderzoek concludeert de raad onder andere dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van 450 miljoen euro in 2022 tot 599 miljoen euro in 2024. Wat dit betekent en hoe de kosten worden ondervangen is onderwerp van de kabinetsformatie. We zetten in op de continuïteit van het programma Groningen Geeft Energie, de begroting is gebaseerd op de gemeentelijke middelen.

Regionale energie strategie
Met alle lokale overheden uit onze provincie werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES bevat de opgaven uit het klimaatakkoord die door het Rijk aan de regio’s zijn toebedeeld. Het gaat hierbij om grootschalige zon en wind op land en de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. De RES 1.0 van de regio Groningen is in 2021 voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen van de RES-regio Groningen. Na de RES 1.0 gaat de RES Groningen aan de slag met de ruimtelijke visie voor de toekomst, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23