Overzichten

Historisch intensiveringen (peildatum 30 juni 2021)

Historisch intensiveringen (peildatum 30 juni 2021)

Deelpr.

Intensiveringen 2015

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

1.2

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

2.1

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

3.1

Schuldhulpverlening

70

70

0

3.4

Thema Bewegen

300

300

0

Totaal 2015

0

2.670

2.670

0

0

 

Deelpr.

Intensiveringen 2016

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

2.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

239

0

11

3.4

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

24

20

4.4

Interne plankosten ZRW

750

750

0

Totaal 2016

1.000

44

1.013

20

11

Deelpr.

Intensiveringen 2017

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

4.2

Gebiedsgericht werken

2.000

1.203

0

797

Totaal 2017

2.000

0

1.203

0

797

Deelpr.

Intensiveringen 2019

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

1.1

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.800

900

900

1.3

Uitvoering taken omgevingslawaai

50

50

0

3.2

School Meerstad

394

394

0

3.2

MFA de Wijert

140

140

0

4.2

Weglekeffect bezuinigingen op organisatie

1.090

975

115

4.4

Revitalisering Stadhuis

379

0

0

0

Totaal 2019

379

3.474

2.838

1.015

0

Deelpr.

Intensiveringen 2020

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

1.3

Omgevingswet

1.178

1.178

0

2.1

Groot onderhoud en vervangingen (struct)

880

819

61

2.1

Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)

214

84

130

2.1

Beheer en onderhoud groen

688

688

0

2.1

Emissievrij wagenpark

296

186

110

2.1

Energie

246

246

0

3.2

Apparaatskosten NDE (Emissievrij wagenpark)

4

4

0

3.3

Subsidies beheer en accomodaties (struct)

50

50

0

3.3

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

250

250

0

3.3

Implementatie WVGGZ

680

680

0

4.1

Digitale dienstverlening

440

440

0

4.2

Weglekeffect bezuining Outsourcing ICT

1.116

0

1.116

4.2

Gebiedsgericht werken

500

500

0

4.2

Gebiedsgericht werken (inc)

2.150

1.919

231

4.4

Toezicht en handhaving, overhead

80

80

0

4.4

Transitie DIV

561

561

0

Totaal 2020

4.793

4.540

7.685

1.648

0

Deelpr.

Intensiveringen 2021

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

1.1

Stedenbanden

30

30

0

1.1

Veiligheid en dienstverlening brugbediening

90

90

0

1.1

Werklocaties (inc)

350

350

0

1.1

Werklocaties (struct)

265

265

0

1.2

Fietsparkeren

500

500

0

1.2

Handhaving foutparkeren

250

18

232

1.2

Handhaving logistiek binnenstad

200

200

0

1.2

Kapitaallasten

360

360

0

1.2

Oosterhamrikzone

250

250

0

1.2

Stationsgebied

400

400

0

1.2

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct)

253

253

0

1.2

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

300

0

1.3

Energie (inc)

1.110

1.110

0

1.3

Geen gezin in de kou (SIF)

230

230

0

1.3

Implementatie omgevingswet

990

990

0

1.3

Openbare ruimte Treslinghuis

14

14

0

1.3

Stadshavens

400

400

0

1.3

Toezicht en handhaving wonen

150

150

0

1.3

Wijkvernieuwing (fysiek)

700

700

0

1.3

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

4.000

0

2.1

Beheer en onderhoud ecologische structuur

100

100

0

2.1

Erfgoed

100

100

0

2.1

Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)

252

252

0

2.1

Groen in de openbare ruimte (SIF)

145

145

0

2.1

Groot onderhoud en vervangingen (inc)

137

137

0

2.1

Groot onderhoud en vervangingen (struct)

304

0

304

2.1

Kostentoedeling materieel openbare ruimte

332

332

0

2.1

Niet realiseren hervorm. beheer en ohd

23

23

0

2.1

Plankosten

50

50

0

2.1

Stadsbeheer proef

125

125

0

2.1

Verv.investeringen en aanv groot ohd (struct)

28

28

0

2.2

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

164

164

0

2.2

Cybercrime en interstatelijke dreigingen

86

86

0

2.2

Handhaving foutparkeren

263

145

118

2.2

Niet volledig realiseren taakstelling OOV

150

150

0

2.2

Veiligheidsregio

811

811

0

2.2

Veiligheidsregio - pensioenvoorziening

1.149

1.149

0

2.2

Verkeersbesluiten en Verkeersmaatregelen

80

80

0

3.*

Optimale structuur DMO

375

375

0

3.*

Vertraging bezuinigingen DMO

-154

-154

0

3.1

Basisbaan

700

700

0

3.1

Begeleiding vergunninghouders

423

423

0

3.1

Individuele inkomenstoeslag

190

190

0

3.1

Intensivering begeleiding en participatie

1.500

1.500

0

3.1

Meer geld voor minder armoede

30

30

0

3.1

Schuldhulpverlening

680

680

0

3.1

Tekort BUIG

9.500

9.500

0

3.1

Tekort BUIG

7.100

7.100

0

3.1

Tekorten BUIG

1.500

100

1.400

3.1

Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening

1.140

300

840

3.1

Uitvoeringskosten Werk&Participatie

1.300

800

500

3.2

Gezond opgroeien - goede onderwijsomgeving

75

75

0

3.2

Leerplicht

50

50

0

3.2

Onderwijshuisvesting

2.500

2.500

0

3.3

Aanpak problematische doelgroepen

98

98

0

3.3

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

9.632

9.632

0

3.3

Herindelingseffect DMO (inc)

108

108

0

3.3

Herindelingseffect DMO (struct)

476

476

0

3.3

Jeugdhulp

700

700

0

3.3

Problematische jeugdgroepen

165

165

0

3.3

School als Wijk

165

165

0

3.3

Subsidies beheer en accommodaties

25

25

0

3.3

Tekort WIJ-organisatie

400

400

0

3.3

Terugdringen zorgkosten 

1.275

1.275

0

3.3

Transitiefonds buurt- en sportaccomm

100

100

0

3.3

Verhoging meerkostenregeling

165

165

0

3.3

Versterken sociale infrastructuur

140

140

0

3.3

Wmo overig

-265

-265

0

3.3

Wmo volumegroei

812

812

0

3.3

Wmo, Beschermd Wonen en Jeugd

4.300

4.300

0

3.3

Zorgkosten Jeugd

6.100

6.100

0

3.3

Zorgkosten Wmo

19

19

0

3.3

Zorgkosten Wmo

1.022

1.022

0

3.4

Capaciteitstekort binnensport

105

40

65

3.4

Exploitatietekort sportaccomm SPUK/BOSA

46

46

0

3.4

Hogere energielasten sport

278

278

0

3.4

Inzet extra leidinggevende laag Sport050

175

175

0

3.4

Lichtmasten

33

9

24

3.4

Niet realiseren hervormingen Sport

60

60

0

3.4

Reparatie trainingsveldkorting

142

142

0

3.4

Toekomst drafbaan

90

90

0

3.4

Toekomst ontwikkeling Kardinge

300

300

0

3.4

Vervanging kunstgrasvelden

92

92

0

3.4

Vervanging kunstgrasvelden (inc)

2

2

0

3.4

Vervanging kunstgrasvelden (str)

74

74

0

3.5

Cultuurnota

300

300

0

3.5

Plankosten Nieuwbouw Oosterpoort

450

450

0

3.5

Ruimte voor nieuwe makers en cultuurtalent

100

100

0

3.5

Stijgende kosten bedrijfsvoering SPOT

185

185

0

3.5

Verzelfstandiging CBK

22

22

0

4.1

Digitale dienstverlening

330

330

0

4.2

Dekking inzet vrijval herindelingsbudget wsv

-218

-218

0

4.2

Gebiedsgericht werken (inc)

2.150

2.150

0

4.2

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

0

4.2

Generatiepact

490

490

0

4.2

Niet realiseren oude taakstellingen

1.322

1.322

0

4.2

Niet realiseren taakstelling inleenkrachten

500

500

0

4.2

Niet volledig realiseren taakst. restwaarde

109

109

0

4.2

Vertraging bezuinigingen DMO

200

200

0

4.2

Vrijval herindelingsbudget wsv

218

218

0

4.3

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

810

810

0

4.3

Niet realiseren hervorm. vrijval comp.reg OZB

209

59

150

4.3

Uitstel invoering reclamebelasting

150

150

0

4.4

Cybercrime en interstatelijke dreigingen

14

14

0

4.4

Digitalisering archiefbestanden

140

140

0

4.4

Frictiekosten

1.170

1.170

0

4.4

Huisvesting huur Tromphuis

22

22

0

4.4

Huur I&A

141

141

0

4.4

Huur Oosterboog

125

125

0

4.4

Inzet extra leidinggevende laag Sport050

48

48

0

4.4

Niet realiseren hervorm. Optimalisatie panden

100

100

0

4.4

Onderhoudskosten software

600

600

0

4.4

Optimale structuur DMO

75

75

0

4.4

Revitalisering Stadhuis

589

589

0

4.4

Structureel tekort formatie functioneel beheer

333

333

0

4.4

Structurele financiering datawarehouse

158

158

0

4.4

Tekort ICT-faciliteiten

300

300

0

4.4

Transitie DIV

298

298

0

4.4

Vereenvoudiging financiële administratie

153

153

0

Totaal 2020

27.788

53.764

77.619

3.933

0

Totaal generaal

35.960

64.492

93.028

6.616

808

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23