Overzichten

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2022

2023

2024

2025

01 Bestuur

7.726

7.706

7.803

7.916

Lasten

7.726

7.706

7.803

7.916

010 Mutaties reserves

193

6.381

9.156

9.260

Lasten

18.270

22.009

23.270

22.283

Baten

18.078

15.628

14.115

13.023

02 Burgerzaken

6.525

6.300

5.990

6.018

Lasten

9.113

8.888

9.064

9.244

Baten

2.588

2.588

3.074

3.226

03 Beheer overige gebouwen en gro

18

18

18

18

Lasten

24

24

24

24

Baten

5

5

5

5

04 Overhead

109.172

111.828

111.660

117.954

Lasten

118.511

121.207

123.066

127.423

Baten

9.340

9.378

11.406

9.469

05 Treasury

-2.892

-3.548

-4.575

-5.553

Lasten

7.394

3.403

1.634

175

Baten

10.286

6.951

6.209

5.728

061 OZB woningen

-47.925

-49.814

-50.966

-52.266

Lasten

1.734

1.780

1.817

1.879

Baten

49.659

51.594

52.783

54.145

062 OZB- niet woningen

-43.658

-45.109

-46.375

-47.563

Lasten

4.647

4.527

4.413

4.545

Baten

48.305

49.636

50.788

52.107

063 Parkeerbelasting

-9.160

-9.281

-9.537

-9.582

Lasten

6.392

6.388

6.415

6.452

Baten

15.552

15.669

15.952

16.034

064 Belastingen Overig

-225

-363

-352

-335

Lasten

1.110

1.125

1.138

1.158

Baten

1.335

1.488

1.490

1.493

07 Algemene uitkering en overige

-594.938

-590.453

-597.585

-607.949

Baten

594.938

590.453

597.585

607.949

08 Overige baten en lasten

1.628

1.183

2.463

1.985

Lasten

4.451

4.008

3.791

3.312

Baten

2.824

2.825

1.327

1.327

11 Crisisbeheersing en Brandweer

20.891

21.262

20.740

20.073

Lasten

20.909

21.280

20.758

20.091

Baten

17

17

17

17

12 Openbare orde en Veiligheid

3.124

3.025

2.998

3.000

Lasten

3.873

3.803

3.805

3.806

Baten

748

777

806

806

21 Verkeer en vervoer

40.159

39.518

41.021

42.379

Lasten

44.806

44.164

45.668

47.025

Baten

4.647

4.646

4.646

4.646

22 Parkeren

1.942

5.078

5.583

5.157

Lasten

13.833

15.476

15.823

15.464

Baten

11.890

10.398

10.240

10.306

24 Economische Havens en waterweg

930

928

926

827

Lasten

1.169

1.167

1.165

1.066

Baten

239

239

239

239

25 Openbaar vervoer

301

-566

435

435

Lasten

301

-566

435

435

31 Economische ontwikkeling

4.957

5.263

5.391

5.712

Lasten

6.121

6.272

6.400

6.721

Baten

1.164

1.009

1.009

1.009

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.965

9.241

9.175

9.122

Lasten

10.245

10.522

10.458

10.408

Baten

1.279

1.281

1.283

1.285

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.596

1.596

1.594

1.591

Lasten

2.648

2.551

2.549

2.547

Baten

1.052

955

955

955

34 Economische promotie

-926

-926

-926

-926

Lasten

1.790

1.790

1.790

1.790

Baten

2.717

2.717

2.717

2.717

42 Onderwijshuisvesting

14.218

14.114

14.076

13.925

Lasten

16.503

17.033

17.004

16.876

Baten

2.286

2.919

2.929

2.951

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

9.975

10.515

10.580

10.650

Lasten

18.974

19.506

19.588

19.674

Baten

8.999

8.991

9.007

9.024

51 Sportbeleid en activering

1.502

1.518

1.525

1.533

Lasten

1.507

1.523

1.530

1.538

Baten

5

5

5

5

52 Sportaccommodaties

16.822

16.081

15.307

16.188

Lasten

26.095

25.362

24.588

25.466

Baten

9.273

9.282

9.281

9.278

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

17.886

18.511

18.817

19.260

Lasten

30.008

30.609

30.946

31.420

Baten

12.122

12.098

12.128

12.159

54 Musea

19.329

19.956

20.371

20.744

Lasten

20.404

21.049

21.481

21.872

Baten

1.075

1.092

1.110

1.128

55 Cultureel erfgoed

1.472

1.147

1.148

1.149

Lasten

1.485

1.160

1.160

1.161

Baten

12

12

12

12

56 Media

-24

-25

-26

-26

Lasten

24

24

25

25

Baten

49

49

50

51

57 Openbaar groen en (openlucht)

30.577

25.163

26.190

27.409

Lasten

35.326

25.470

26.497

27.716

Baten

4.749

307

307

307

61 Samenkracht en burgerparticipa

18.619

18.514

18.799

19.193

Lasten

19.983

19.872

20.151

20.536

Baten

1.364

1.358

1.352

1.343

62 Wijkteams

35.175

35.863

36.427

37.107

Lasten

35.183

35.863

36.427

37.107

Baten

8

0

0

0

63 Inkomensregelingen

42.678

42.875

42.826

42.821

Lasten

208.654

205.817

202.069

198.696

Baten

165.976

162.942

159.244

155.875

64 Begeleide participatie

24.980

23.489

23.252

22.817

Lasten

39.760

38.268

38.031

37.597

Baten

14.780

14.780

14.780

14.780

65 Arbeidsparticipatie

24.479

24.371

24.093

23.771

Lasten

24.725

24.617

24.339

24.017

Baten

246

246

246

246

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.208

7.397

7.650

7.881

Lasten

7.374

7.473

7.726

7.957

Baten

166

76

76

76

671 Maatwerkdienstverlening 18+

46.454

47.253

48.052

48.572

Lasten

48.793

49.635

50.474

50.998

Baten

2.339

2.382

2.422

2.426

672 Maatwerkdienstverlening 18-

65.572

66.721

67.184

68.874

Lasten

65.612

66.730

67.193

68.884

Baten

39

9

9

9

681 Geëscaleerde zorg 18+

92.095

92.707

92.858

92.968

Lasten

95.805

96.409

96.561

96.670

Baten

3.710

3.703

3.703

3.703

682 Geëscaleerde zorg 18-

7.654

0

0

0

Lasten

7.654

0

0

0

71 Volksgezondheid

8.168

8.077

8.297

8.515

Lasten

9.309

9.215

9.435

9.652

Baten

1.141

1.137

1.137

1.137

72 Riolering

-2.651

-2.476

-2.223

-2.210

Lasten

17.722

17.750

17.765

17.778

Baten

20.373

20.226

19.988

19.988

73 Afval

-11.159

-11.153

-11.139

-11.115

Lasten

36.953

36.959

36.973

36.997

Baten

48.112

48.112

48.112

48.112

74 Milieubeheer

2.658

2.734

2.809

2.825

Lasten

2.723

2.799

2.874

2.890

Baten

65

65

65

65

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.102

1.088

1.071

1.067

Lasten

2.922

2.908

2.891

2.888

Baten

1.820

1.820

1.820

1.820

81 Ruimtelijke Ordening

11.559

12.261

13.024

13.788

Lasten

15.192

15.901

16.663

17.425

Baten

3.633

3.640

3.639

3.636

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

2.537

2.655

2.779

3.377

Lasten

3.781

3.899

4.024

4.622

Baten

1.244

1.244

1.245

1.245

83 Wonen en bouwen

2.712

1.377

1.616

1.642

Lasten

22.316

20.489

20.323

20.349

Baten

19.603

19.112

18.707

18.707

Totaal

0

0

0

0

Baten en lasten totaal

2022

2023

2024

2025

Lasten totaal

1.099.854

1.083.867

1.088.023

1.094.575

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.081.584

1.061.858

1.064.753

1.072.292

Baten totaal

1.099.854

1.083.867

1.088.023

1.094.575

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.081.776

1.068.239

1.073.909

1.081.552

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23