Overzichten

SIF-middelen

SIF-middelen

SIF-herijking
Sinds de vaststelling van de kaders voor het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) in maart 2018 zijn er een aantal zaken gewijzigd en middelen en taakstellingen toegevoegd. Met deze herijking zetten we alles weer overzichtelijk op een rij.

In de Gemeentebegroting 2017 is besloten tot de vorming van een Stedelijk Investeringsfonds (hierna: SIF). Achtergrond daarvan was de noodzaak van forse investeringen om de groei van de stad mogelijk te maken, in combinatie met het feit dat er op dat moment niet of nauwelijks substantiële subsidiestromen voorhanden waren. Het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) was opgeheven (goed voor 8-10 miljoen euro per jaar) net als het BLS (Besluit locatiegebonden subsidies), Europees geld was niet meer beschikbaar voor ‘stenen’ en het Zuiderzeelijn-geld was al (meer dan) belegd.

Oorspronkelijke opzet SIF
In maart 2018 heeft de raad vervolgens het Kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF) vastgesteld.

 • Geld uit het SIF is uitsluitend bestemd voor fysieke investeringen horend bij een beperkt aantal grote gebiedsontwikkelingsprojecten. Het betrof de Binnenstad, het Stationsgebied, de Eemskanaalzone (waaronder Stadshavens), het Suikerfabriekterrein, de Oosterhamrikzone, de Westelijke Ringwegzone en de Wijkvernieuwing;
 • De zogenaamde Intensiveringsmiddelen waren bestemd voor de programma’s.

Daarnaast heeft het SIF een reserve. Aanvankelijk bestond die alleen uit (gelabelde) oude ISV-middelen.

In de begroting 2018 zijn daar ook enkele programmamiddelen aan toegevoegd. (Bij het opstellen van die begroting najaar 2017 bestond er immers nog geen Kader SIF.) Bij de vaststelling van het Kader SIF is besloten dat maar zo te laten tot dat geld was besteed.

Situatie na coalitieakkoord 2019
In het coalitieakkoord 2019 en daarna de begroting 2019 is het SIF vervolgens uitgebreid met een deel van de programmamiddelen, namelijk het investeringsdeel van de nieuw toegevoegde Intensiverings-middelen voor de programma’s Leefkwaliteit, Ruimtelijke Economie, Verkeer & Vervoer en Wonen. Ook een deel van het geld voor het programma Groningen Geeft Energie is ondergebracht in het SIF. Het Groencompensatiefonds (incidenteel geld) zit intussen ook in het SIF.

Daardoor is nu de situatie ontstaan dat een deel van de programmamiddelen wel en andere delen niet in het SIF zitten. Programmageld dat niet in het SIF zit betreft de bestaande Intensiverings-middelen uit de vorige collegeperiode en middelen (doorgaans incidenteel) uit andere gemeentelijke bronnen.

Voor middelen in het SIF gelden bovendien andere financiële afspraken dan voor geld dat daar niet in zit. Niet uitgegeven middelen in het SIF blijven in beginsel binnen het SIF, niet uitgegeven middelen buiten het SIF vloeien terug naar het concern. Uitzondering betreffen de structurele intensiverings-middelen voor Verkeer (Kader Resultaatbepaling en Resultaatbestemming, vastgesteld 22 april 2020).

Het SIF wordt conform de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord  uitgebreid met de  opgaven en een beperkt aantal structurele middelen. Vanaf de begroting 2021 brengen we de nog resterende extra beleids- en intensiveringsmiddelen die zijn gerelateerd aan de meerjarenprogramma’s Groningen Geeft Energie, Leefkwaliteit, Ruimtelijke Economie/ Vestigingsklimaat, Verkeer & Vervoer en Wonen onder in het SIF. Daarmee ontstaan 4 categorieën in het SIF:

 • De 7 gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • Plankosten voor overige of nieuwe gebiedsontwikkelprojecten zoals Kardinge en het nieuwe muziekcentrum;
 • De extra intensivering- en beleidsmiddelen die gerelateerd zijn aan de vijf programma’s;
 • De reserve SIF.

Deze herijking heeft verschillende voordelen. Voor iedereen is zo op elk moment helder over welke middelen een gebiedsontwikkelingsproject of een programma beschikt. In de Begroting, Meerjarenbegroting en de Rekening kunnen alle middelen direct bij de inhoud worden toegelicht resp. verantwoord. En bovendien gelden dan voor alle programmamiddelen dezelfde financiële regels en afspraken. In het Kader Resultaatbepaling en Resultaatbestemming kan de uitzondering voor de structurele Intensiveringsmiddelen Verkeer vervallen.

Wat betreft het weerstandsvermogen blijft gelden dat alle middelen in het SIF (voor zover niet verplicht) meetellen voor het weerstandsvermogen. De effecten van deze herijking zijn reeds meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2022. In dat opzicht verandert er dus niets.

SIF-financiën 2022-2025

Titel (bedragen x 1 euro)

I/S

Deelprogramma

2022

2023

2024

2025

INT Ruimtelijke economie (RE)

I

1.1

200.000

0

0

0

Investeringen RE

S

1.1

330.000

445.000

445.000

445.000

Suikerzijde

S

1.1

1.600.000

2.060.000

2.520.000

2.980.000

Tijdelijke fietsmaatregelen

S

1.2

175.000

175.000

175.000

175.000

Tijdelijke fietsmaatregelen

S

1.2

850.000

600.000

600.000

600.000

INT Verkeer

S

1.2

2.653.000

2.653.000

2.653.000

2.653.000

Stationsgebied investeringen

S

1.2

22.000

156.000

156.000

156.000

Ringsparen

S

1.2

454.000

454.000

454.000

454.000

Handhaving logistiek ZES

S

1.2

200.000

200.000

200.000

200.000

OHZ

S

1.2

250.000

250.000

250.000

250.000

Opstellen UVP Mobiliteitsvisie

I

1.2

550.000

0

0

0

Geluidswal A7 Buitenhof

I

1.2

400.000

0

0

0

Binnenstadsprogramma

S

1.2

1.340.000

1.520.000

1.700.000

1.880.000

INT Wonen

S

1.3

1.807.000

1.807.000

1.807.000

1.807.000

INT GGE

I

1.3

1.150.000

0

0

0

INT GGE

S

1.3

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

INT GGE geen gezin in de kou

S

1.3

230.000

230.000

230.000

230.000

Kardinge plankosten

I

3.4

300.000

0

0

0

Nieuw muziekcentrum 2022 e.v.

S

3.5

250.000

500.000

500.000

500.000

Wijkvernieuwing

I

4.2

4.001.000

0

0

0

Wijkvernieuwing

S

4.2

700.000

700.000

700.000

700.000

Wijkvernieuwing en GZ organisatie

S

4.2

450.000

450.000

450.000

450.000

SIF plankosten

S

1.3

1.475.000

1.475.000

1.475.000

1.475.000

Stadshavens

S

1.3

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

INT Leefkwaliteit, watervisie

S

1.3

168.000

168.000

168.000

168.000

INT Leefkwaliteit, monumenten en erfgoed

I

2.1

325.000

0

0

0

INT Leefkwaliteit, monumenten en erfgoed

S

2.1

384.000

384.000

384.000

384.000

Compensatie Eelde

S

2.1

150.000

150.000

150.000

150.000

Groenplan SIF

S

2.1

500.000

500.000

500.000

500.000

Groen in openbare ruimte extra

S

2.1

145.000

145.000

145.000

145.000

taakstelling SIF

S

1.2

-200.000

-1.200.000

-200.000

-200.000

Eindtotaal

23.259.000

16.422.000

18.262.000

19.102.000

Toelichting tabel
De opgaven voor het SIF zijn ten opzichte van 2021 toegenomen:

 1. Voor het verder uitwerken van het plan van de herontwikkeling van Kardinge is een budget voor plankosten benodigd. Voor de tweede fase van de verkenning naar een nieuw muziekcentrum is opdracht gegeven tot het opstellen van een business case. De business case is bedoeld om de kosten van een nieuw muziekcentrum af te wegen tegen de baten rekening houdend met de kansen en risico’s, zodat een besluit kan worden genomen over het starten van het project. Indien positief wordt besloten over de business case en uiteindelijk de nieuwbouw dan is aanvullend budget nodig voor plankosten. De extra plankostenclaims voor Kardinge (300 duizend euro) en het nieuwe muziekcentrum (250-500 duizend euro) worden toegevoegd aan het SIF.
 2. Om de overlast op het gebied van fietsparken in de binnenstad te beperken zijn extra middelen nodig voor fietsstewards en handhaving op de maximale parkeerduur en fout gestalde fietsen. Verder is voor de handhaving op maximale parkeerduur verspreid over 2 dagen per week en voor handhaving op fout gestalde fietsen in gebied rond het Forum, de Poelestraat en Peperstraat voor 2 dagen per week. De hiervoor beschikbare middelen zijn bij de begroting 2022 structureel geworden.
 3. Voor het opstellen van het Uitvoeringsplan bij de Mobiliteitsvisie is voor 2022 550 duizend euro (incidenteel) beschikbaar gesteld.
 4. Voor een geluidswal bij de Buitenhof langs de A7 is 400 duizend euro (incidenteel) beschikbaar gesteld.
 5. Voor de SIF wijkvernieuwing en Gebiedszaken zijn 450 duizend euro (structureel) beschikbaar gesteld om de organisatie op te bouwen.
 6. Voor de invulling van de taakstelling van 1 miljoen euro (incidenteel) in 2023 doen we een voorstel in de begroting 2023.

N.B.: We verwachten dat we de herinrichting van de Grote Markt voor een groot deel kunnen betalen uit de bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum. Daardoor zou 200 duizend euro (structureel) beschikbaar kunnen komen voor andere doeleinden. Mocht blijken dat dit toch niet mogelijk is, dan vervalt deze in 2020 vastgestelde bezuinigingsoptie.

Een nadere inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van het SIF vindt u bij de respectievelijk (deel)programma’s en projecten. Voor de reserve verwijzen we naar hoofdstuk Reserves (begroting 2021).

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23