Overzichten

Kapitaallasten

Kapitaallasten

(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijvingen
2022

Toegerekende
rente

Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

 - Bijdragen aan activa van derden

27

6

33

Materiële vaste activa

47.058

23.018

70.076

Financiële vaste activa

 - Kapitaalverstrekkingen

0

308

308

- Uitgezette leningen

0

8.740

8.740

Totaal

47.085

32.072

79.157

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23