Financiële positie

Investering en financieringsstaat

Investering en financieringsstaat

Investeringen
(Bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2022

Bruto
investeringen

Vermin-deringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2022

Immateriële vaste activa (totaal)

392

0

0

27

365

Bijdragen aan activa van derden

392

0

0

27

365

Materiële vaste activa (totaal)

1.409.881

122.204

7.000

47.058

1.478.027

I. Investeringen met economisch nut

111.645

7.000

Waarvan routine investeringen

15.046

Waarvan beleidsmatige investeringen

96.599

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

10.559

Vlottende activa (totaal)

74.140

29.837

26.463

0

77.514

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

74.140

29.837

26.463

0

77.514

Financiële activa (totaal)

401.211

0

26.377

0

374.833

Kapitaalverstrekkingen

20.508

0

20.508

Uitgezette leningen

380.703

0

26.377

0

354.326

Totaal activa

1.885.624

152.041

59.840

47.085

1.930.739

 

Financiering
(Bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2022

Bruto
investeringen

Vermin-deringen

Boekwaarde
31-12-2022

Reserves

171.020

18.270

18.078

171.212

Voorzieningen

42.723

10.141

14.030

38.834

Opgenomen geldleningen Treasury

1.671.881

50.000

158.241

1.563.640

Te financieren lang en kort*

157.053

157.053

Totaal financiering

1.885.624

235.464

190.349

1.930.739

*In ons financieringsbeleid gaan we er op begrotingsbasis vanuit dat we vaste activa en grondexploitaties financieren met langlopend vermogen. In paragraaf 5: Financiering staat vermeld welke financieringsbehoefte daaruit resulteert. In afwijking daarvan is in bovenstaande tabel ook rekening gehouden met de mogelijkheden die de prognosebalans biedt tot financiering van vaste activa en grondexploitaties met kortlopend vermogen.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23